สร้าง Auto Report จากข้อมูล Hyper Historian ของ GENESIS64 SCADA

*หมายเหตุ การใช้งานAuto Reportเบื้องต้น


Query String สำหรับ Hyper Historian ตามตัวอย่างใน VDO นี้

SELECT dateadd(ms, -datepart(ms, Timestamp ), Timestamp ) as TS,
LAST_Value_1 as Random, LAST_Value_2 as Ramp, LAST_Value_3 as RandomFast, LAST_Value_5 as Ramp, LAST_VALUE_4 as RandomMax10s
FROM OPENQUERY(HH2,
'SELECT *
FROM Signals.HDA_ANALOG_5(
DATEADD(hh,-1,NowUTC())
,
NowUTC(),
10000,
''Random'',''Ramp'',''RandomFast'',''Random/Max_10s'',''Ramp''
)'
) order by Timestamp DESC
ชื่อสัญญาณที่ใช้ใน Query คือชื่อของ tag ใน Hyper Historian สามารถดับเบิ้ลคลิ้ก tag ที่ต้องการแล้วดูที่ช่อง Name: (ไม่ใช่ช่องDisplay Name)

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือต้องการสอบถามข้อมูลระบบ SCADA ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม,สินค้า,อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า
โทร 02-793-8787 (Auto)
Line ID @EDAgroups
www.edagroups.com
www.eda.co.th